ІІ варіант

1          Укажіть ділянку кореня, яка захищає зону росту.

А провідна зона              Б кореневий чохлик                                                                              В всисна зона                  Г зона розтягування

2          Провідну систему листкової пластинки представлено

А жилками.    Б прилистками.    В черешком.   Г продихами.

3          Укажіть тварину, яка має замкнену кровоносну систему.

А павук-хрестовик.              Б планарія молочно-біла                                                               В дощовий черв'як              Г бджола медоносна

4          Укажіть клітини, які розташовані на щупальцях гідри прісноводної.

А шкірно-м’язові і статеві                         Б шкірно-м'язові і жалкі                                           В жалкі і залозисті                                      Г залозисті і статеві

5          Назвіть сенсорну систему, рецептори якої реагують на різноманітні леткі хімічні речовини.

А нюхова.    Б зорова.    В слухова.    Г смакова

6          Порожнина суглобової сумки заповнена.

А рідиною.     Б кістковою тканиною.   В лімфою.    Г жировою тканиною.

7          Назвіть компоненти крові, що беруть участь у функціонуванні імунної системи.

А тромбоцити.   Б лейкоцити.   В еритроцити.   Г мінеральні солі

8          Назвіть особливість нервової регуляції функцій організму, яка відрізняє її від гуморальної.

А не потребує синапсів                         Б здійснює незалежний вплив                                     В триває довше                                       Г відбувається миттєво

9          Назвіть клітину, яка утворюється виключно в статевих залозах жінки.

А остеоцити.    Б лімфоцит.    В яйцеклітина.    Г сперматозоїд

10      Укажіть формені елементи крові, що мають ядро.

А лейкоцити.   Б еритроцити.   В тромбоцити.   Г остеоцити

11      Назвіть структуру, що вкриває поверхню легень зовні.

А трахея.   Б плевра.   В діафрагма.   Г черевний прес

12      Назвіть реакції, що виникають у центральній нервовій системі у відповідь на дію зовнішніх чи внутрішніх подразників і виражаються у вигляді задоволення чи незадоволення.

А почуття.   Б афекти.   В емоції.   Г мотивації

13      Назвіть рослину, яку розмножують виключно насінням.

А картопля.   Б пшениця.   В яблуня.   Г виноград

14      Листки на затінених гілках дерева містять у клітинах фотосинтезуючої тканини менше хлорофілу, ніж листки верхівкових гілок. Укажіть причину цього явища.

А у верхніх листках інтенсивніше відбувається транспірація                                                Б верхні листки сильніше нагріваються                                                                                     В нижнім листкам дістається менше світла                                                                                 Г нижні листки гірше провітрюються

15      Назвіть характерну рису організації представників типу Круглі черви.

А наявність кровоносної системи                         Б наявність гідроскелета                            В відсутність видільної системи                            Г відсутність травної системи

16      Проаналізуйте твердження відносно рис організації комах і вкажіть правильні:     І — серед них є суспільні види;                                                                                                      II — розвиток комах буває з повним або неповним метаморфозом;                                     III — серед комах є безкрилі.

А І і II.   Б II і III.   В І і III.   Г І, II, III

17      Укажіть правильний перелік функцій, які виконує шкіра.

А рецепторна, регуляторна                                  Б захисна, рухова                                         В депо крові, синтез вітаміну Б                           Г видільна, травна

18      Назвіть причину розвитку базедової хвороби.

А гіперфункція щитоподібної залози              Б гіперфункція гіпофіза                                  В гіпофункція підшлункової залози                Г гіпофункція надниркових залоз

19      Назвіть умову, за якої може здійснюватися травлення в шлунку.

А наявність хлоридної кислоти                                                                                                      Б їжа, що надійшла в шлунок, повинна містити жири                                                             В температура тіла не вища від 36°                                                                                              Г їжа, що надійшла в шлунок, повинна бути емульсована

20      Укажіть речовину, що утворюється в капілярах легень у процесі газообміну.

А гідрогенкарбонат калію                                     Б оксигемоглобін                                           В фібриноген                                                             Г колаген

21      Назвіть процес, у результаті якого формується штучний імунітет.

А введення в кров інтерферону                                                                                                     Б поява антитіл після захворювання                                                                                            В всмоктування імунних тіл з молоком матері                                                                          Г профілактичне щеплення

22      Укажіть процес, який супроводжує статеве дозрівання у хлопчиків.

А зменшення секреції шкірних залоз             Б дозрівання яйцеклітин                                В ріст волосся на обличчі                                  Г збільшення молочних залоз

23      Проаналізуйте твердження щодо рослини, зображеної на малюнку, і виберіть правильні:2.23І — ця рослина утворює кореневище;                                                                                             II — у цієї рослини тип суцвіття колос;                                                                                         III — ця рослина належить до класу Однодольні.

А І і II.    Б II і III.    В І і III.     Г тільки

24      Проаналізуйте твердження щодо тварини, зображеної на малюнку, і виберіть правильні:2.24І — належить до класу Кісткові риби;                                                                                         II — має плавальний міхур;                                                                                                               III — має незамкнену кровоносну систему.

А І і II.     Б II і III.   В І і ІІІ.   Г тільки II

25      Проаналізуйте твердження про відділи головного мозку людини, зображені на малюнку, і вкажіть правильні:2.25І — цифрою 1 позначено гіпофіз;                                                                                                   II — цифрою 2 позначено проміжний мозок;                                                                             III — цифрою 3 позначено середній мозок;                                                                                   IV — цифрою 4 позначено міст.

А І і II.         Б II і III.       В І і IV.           Г III і IV

26      Встановіть відповідність між захворюванням та органом, у якому воно виникло.

  1. пневмонія                                                            А серце
  2. цистит                                                                  Б кишечник
  3. інфаркт                                                                 В легені
  4. апендицит                                                            Г сечовий міхур                                                                                                                            Д нирка

27      Визначте послідовність проходження нервового імпульсу при забезпеченні рефлексу

А доцентровий нейрон                                                                                                                     Б відцентровий нейрон                                                                                                                    В рецептор                                                                                                                                          Г ділянка спинного мозку

Завдання з розгорнутою відповіддю

28      Опишіть серцевий цикл і поясніть біологічне значення діастоли.                               29      Поясніть причини та складіть план заходів запобігання порушенням слуху.

Залишити відповідь