Положення про музей народознавства Миколаївської гімназії №4

 1. 1.     Загальні положення

Музей при навчальному закладі освіти, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України (далі – музей), як складова системи навчально-виховної роботи, створюється з метою залучення учнівської молоді (далі – молодь) до вивчення і збереження історико-культурної спадщини українського народу, формування освіченої розвиненої особистості та сприяння вихованню у неї патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу.

Музей може співпрацювати з державними, науковими та іншими зацікавленими закладами та установами, а також громадськими організаціями.

Музей у своїй діяльності керується Законом України “Про музеї та музейну справу”, постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 №1147 “Про затвердження Положення про Музейний фонд України”, нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України з питань діяльності музеїв, “Положенням про музей при навчальному закладі, який перебуває  у сфері управління Міністерства освіти і науки України”, а також “Положенням про музей народознавства Миколаївської гімназії №4”.

 

 1. 2.     Основні завдання музею

Основними завданнями музею є:

 • залучення молоді до пошукової, краєзнавчої, науково-дослідницької, художньо-естетичної та природоохоронної роботи;
 • формування в молоді соціально-громадського досвіду на прикладах історичного минулого України;
 • розширення і поглиблення загальноосвітньої та професійної підготовки молоді засобами позакласної, позашкільної роботи;
 • надання допомоги педагогічному колективу навчального закладу в упровадженні активних форм роботи з молоддю;
 • залучення молоді до формування, збереження та раціонального використання музейного фонду;
 • вивчення, охорона і пропаганда пам’яток історії, культури і природи рідного краю;
 • проведення культурно-освітньої роботи серед молоді, інших верств населення.

Музей також проводить дослідницьку роботу з народознавства та етнографії; систематично поповнює фонди музею шляхом проведення зусрічей, походів, екскурсій, а також використовує інші шляхи комплектування, що не суперечать законодавству; здійснює облік музейних предметів, забезпечує їхнє збереження; створює, поповнює стаціонарні експозиції та виставки; організовує та бере участь у районних, міських, обласних, всеукраїнських заходах.

 

 1. 3.     Створення та ліквідація музею

Музей створюється за ініціативою учнівської молоді гімназії №4. Створюється музей на принципах доцільності, актуальності, зацікавленості.

Створення музею є результатом цілеспрямованої, систематичної творчої, пошуково-дослідницької, експозиційної роботи.

Наказ про створення музею при навчальному закладі виданий керівником навчального закладу після оформлення музейних експозицій та при наявності:

 • положення про музей;
 • фонду музейних предметів, зібраних і зареєстрованих в інвентарній книзі оригінальних пам’яток історії, культури, природи, на основі яких побудована експозиція з народознавчого профілю;
 • окремого приміщення та обладнання, які забезпечують збереження, вивчення й експонування музейних колекцій;
 • експозицій, які відповідають за змістом та оформленням сучасним вимогам;
 • засобів охорони;
 • розкладу роботи музею.

Легалізація музею здійснюється шляхом реєстрації, яка проводиться за поданням навчального закладу, відповідно до Порядку обліку музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України та одержання Свідоцтва про відомчу реєстрацію музею.

3.3. Музей припиняє свою діяльність за рішенням керівника навчального закладу та за поданням ради музею.

 

 1. 4.     Керівництво музеєм

Загальне керівництво діяльністю музею здійснює керівник навчального закладу.

Для безпосереднього керівництва музеєм керівник навчального закладу, при якому діє музей, призначає керівника музею з числа педагогічних працівників на громадських засадах (за його згодою).

У  навчальному закладі відповідно до Положення про навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 №601 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.09.2004 за №1121/9720, призначається завідувач музеєм.

Керівник навчального закладу:

 • визначає відповідального за збереження музейного фонду та його поповнення;
 • вирішує питання дислокації музею та режиму його роботи;
 • затверджує план роботи музею;
 • сприяє організації та проведенню навчальних, виховних, методичних та інших заходів на базі музею;
 • застосовує заходи морального та матеріального заохочення до відповідального за роботу музею.

Робота музею організовується на принципі самоврядування.

Вищим керівним органом є Рада музею. Рада музею обирається на зборах учнівського активу музею та складається з учнів та педагогічних працівників. Її кількісний склад визначається характером і обсягом роботи музею.

Рада музею:

 • обирає голову та розподіляє обов’язки між членами ради, які очолюють групи: пошукової, фондової, експозиційної та просвітницької роботи;
 • вирішує питання включення до фондів музею пам’яток історії, культури і природи, які надійшли в процесі комплектування;
 • обговорює та подає на затвердження плани роботи;
 • організовує підготовку громадських екскурсоводів, лекторів, а також навчання активу;
 • встановлює зв’язки з пошуковими загонами, гуртками, клубами та іншими творчими об’єднаннями;
 • веде документацію музею (інвентарну книгу, книгу обліку проведення екскурсій, навчальних занять, масових заходів, акти прийому-видачі експонатів, плани роботи тощо);
 • вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю музею.

У навчальному закладі може створюватися піклувальна рада, яка створюється на добровільних засадах з числа педагогічних працівників, батьків учнів, представників державних музеїв, архівів, спеціалістів різних галузей знань, краєзнавців, представників громадських організації та державних установ.

Облік музеїв здійснюють міський центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, а також позашкільні навчальні заклади за рішенням відповідних органів управління освітою.

 

 1. 5.     Облік і збереження музейного фонду

Облік і збереження музейного фонду проводиться відповідно до Положення про Музейний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 №1147.

Зібраний матеріал складає фонди музею і обліковується в інвентарній книзі, яка скріплюється печаткою та завіряється підписом керівника навчального закладу.

Фонди музею поділяються на основні (оригінальні пам’ятки історії, культури і природи) і допоміжні (схеми, діаграми, копії, муляжі тощо).

Унікальні пам’ятки фонду, а також ті, що мають виняткове наукове, історичне, художнє чи інше культурне значення, заносяться Міністерством культури і туризму до Державного реєстру національного культурного надбання.

Пам’ятки історії та культури (в тому числі нагороди з цінних металів), яким загрожує знищення чи псування, можуть бути вилучені з музею згідно з законодавством.

У разі припинення діяльності музею оригінальні пам’ятки історії та культури передаються до державних та інших музеїв на умовах, що не суперечать законодавству.

Порядок обліку, охорони, зберігання, консервації, реставрації музейних зібрань та окремих пам’яток, що належать до державної частини Музейного фонду, визначається інструкцією, затверджуваною Міністерством культури і туризму України.

 

 1. 6.     Господарське утримання і фінансування

Музей у своїй роботі використовує навчальне обладнання, кабінет та інше майно навчального закладу.

Витрати, пов’язані з пошуковою роботою, придбанням інвентарю, обладнання, технічних засобів та оформлення музею, проводиться за рахунок загальних асигнувань, органів управління освітою, а також залучених коштів.

Керівник навчального закладу (по можливості) встановлює надбавку за завідування музеєм за рахунок і в межах фонду заробітної плати;

Завідувачу музеєм при навчальному закладі встановлюється надбавка за рахунок і в межах фонду заробітної  плати з урахуванням вимог пункту 3.3. Положення про навчальний кабінет загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04.09.2006 №640 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України.

Розмір посадового окладу завідувача кабінетом загальноосвітніх навчальних закладів встановлюється згідно з наказом МОН України 03.04.2001 за №303/5494.

Залишити відповідь